دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

تاثیر رایحه ها در افراد

بوی خوش با ایجاد ھماھنگی بین جسم و روح، شرایط ویژه ای را برای ما پدید می آورد. عطر افشانی كردن محل كار، منزل و ماشین علاوه بر خاصیت ضدعفونی و پاك كنندگی كه دارد، باعث برانگیختن عواطف و احساسات می شود.

از نظر روان شناسی، بوھا مھمترین عامل در بازگردانی یك خاطره یا حادثه در ذھن ھستند. تبلیغات وسیعی كه در خصوص آروماتراپی به گوش می رسد، باعث شده تا اروپاییان در برخورد با ھرگونه بیماری كه منشأ روانی دارد قبل از مراجعه به پزشك به آروماتراپی رجوع كنند و از آن برای رفع اختلالات خواب، وسواس، تحریك پذیری، افسردگی و نظیر اینھا استفاده نمایند.

در آروماتراپی ھر فرد بنا به شرایط روحی و اجتماعی خود به استشمام عطر خاص نیاز دارد و نسبت به یك بوی خاص واكنش نشان می دھد و حتی احساساتش به تكاپو می افتند.
انواع عطرهای فرانسوی اصل در فروشگاه عطر ماه24

ارسال نظر